De Belangenvereniging Delft Binnenstad Noord

Toelichting:

Dit deel van Delft is laag gelegen en de grachten maken deel uit van de boezem van Delfland. Het gebied van Binnenstad Noord ligt binnen het deel van de binnenstad dat bij verwachte hoge waterstand in de boezem als gevolg van regenval in het beheersgebied van Delfland, door middel van sluisjes afgesloten kan worden. Daarnaast is de grondwaterstand in de binnenstad hoog. De grachten in ons gebied kennen sinds lange tijd overdadige kroosgroei.

Wat kunnen de partijen die deelnemen aan de verkiezingen concreet voor binnenstadbewoners betekenen? Om hier meer zicht op te krijgen legt Binnenstad Noord aan alle deelnemende partijen dezelfde drie onderwerpen toegespitst op de noordelijke binnenstad van Delft voor. 

Vragen: 

Waterberging

Het noordoostelijk deel van de binnenstad van Delft wordt bij verwachte hoge waterstand in de boezen als gevolg van regen, door middel van sluisjes afgesloten. Bij extreem grote regenval zal het meeste regenwater in ons gebied in de grachten terecht komen. Wij vrezen dat de bergingscapaciteit van de grachten samen met de pompcapaciteit om het water vanuit het afgesloten deel de boezem in te pompen te klein zal zijn om deze bij extreem grote regenval af te voeren. Wij verwachten dat op de laagste plekken in ons gebied het water dan over de kaderand de woningen in zal stromen.

Bodemdaling

Ons gebied is gevoelig voor bodemdaling. Door bodemdaling zakt het maaiveld. Als gevolg hiervan komt het maaiveld lager te liggen ten opzichte van de grachten, die het boezempeil hebben. Dit leidt tot hogere grondwaterstand met bijbehorende vochtproblemen aan de huizen en wateroverlastproblemen zoals geschetst bij Waterberging.

Kroos

De grachten in ons gebied kennen reeds meer dan tien jaar in de zomer een uitbundige kroosgroei. Dit is niet alleen ontsierend , maar kan ook leiden tot stank en bedreiging van het overige waterleven. 

Wij hebben daar als volgt op geantwoord: 

Waterberging

De afgelopen jaren heeft het hoogheemraadschap in samenwerking met gemeente stuwen toegevoegd zodat het Rietveld niet meer bij elke bui overstroomt. Op het moment dat er nu grote hoeveelheden regen zijn voorspeld, worden de stuwen preventief gesloten en het waterpeil verlaagd. In de toekomst is dit misschien vaker nodig en mogelijk zijn er aanvullende maatregelen nodig om de binnenstad droog te houden. De VVD zal pleiten om deze aanvullende maatregelen te nemen in goede samenwerking met gemeente en bewoners.

Bodemdaling

Bodemdaling is een complex probleem waar goede samenwerking nodig is met alle betrokkenen. Een simpele oplossing lijkt het verlagen van het waterpeil, maar dat brengt mogelijk problemen voor de funderingen van de binnenstad. Delft is niet de enige stad die hier mee te maken heeft en belangrijk is dat we leren van andere steden en komen met een oplossing die gedragen wordt door alle betrokken.

Kroos

Uit de analyse van Delfland blijkt dat de kroos in de Delftse binnenstad voornamelijk wordt aangevoerd van elders. De VVD vindt het belangrijk dat we preventieve maatregelen nemen op de plek waar het kroos groeit in de polders rondom Delft. Er zijn mogelijkheden om de aanvoer van kroos tegen te gaan door het eventueel inzetten van een “kroosboot” die hiervoor speciaal ontwikkeld is door TU Delft-studenten. De VVD wil graag dat de grachten vrij blijven van kroos door goede maatregelen, zodat iedereen kan genieten van de Delftse grachten.

Willem van Valkenburg.