Nieuws

 • Geen belasting via drinkwatergebruik

  11 juli − "Geen extra belasting op drinkwaterverbruik," zegt Nieske Dijkshoorn (BBB). "Focus blijft op waterveiligheid en schoon oppervlaktewater," aldus Fadime Örgü (VVD). Lees verder

 • VV-lid Roos Dekker overleden

  21 maart − Met diepe droefheid delen wij het tragische nieuws van het overlijden van onze gewaardeerde collega Roos Dekker. Roos was niet alleen een deskundige en toegewijde professional, maar ook een warme en betrokken persoonlijkheid die altijd klaarstond voor haar collega's. Haar scherpe geest, vastberadenheid en vriendelijke aard maakten haar geliefd bij al haar collega's. Lees verder

 • Drie nieuwe VVD’ers versterken commissie Hoogheemraadschap van Delfland

  19 januari − Met plezier kondigen we aan dat op 18 januari 2024 Hans van Bruggen, Martijn Kersten-van Dijk en Jantien Ritsema-de Jong zijn benoemd tot 'commissielid, geen lid van de Verenigde Vergadering’, in het Hoogheemraadschap van Delfland. De VVD-fractie kijkt uit naar een fijne samenwerking en is ervan overtuigd dat deze toevoeging aan onze fractie een positieve impuls zal geven aan het Hoogheemraadschap van Delfland. Gefeliciteerd en welkom aan boord! Lees verder

 • Algemene Beschouwingen 2023

  30 november − VVD-fractievoorzitter Fadime Örgü bracht tijdens de recente algemene beschouwingen de volgende thema’s ter sprake: samenwerking, organisatie, communicatie, waterveiligheid en duurzaam financieel beleid. Hieronder volgt de tekst uitgesproken tijdens de Algemene Beschouwingen van 30 november 2023. Lees verder

 • VVD over de ambitieuze koers voor 2024

  26 oktober − De VVD-Hoogheemraad Peter Ouwendijk verantwoordelijke voor financiën, presenteert de ambitieuze koers voor 2024. Deze koers, vastgelegd in de begroting voor het komende jaar, is het resultaat van zorgvuldige keuzes die voortkomen uit ons ambitieuze coalitieakkoord en is gericht op urgente maatschappelijke uitdagingen zoals schoon water, verbetering van de waterkwaliteit en duurzame afvalwaterzuivering. Lees verder

 • Delfland bereikt coalitieakkoord

  25 mei − De opstellers van het akkoord: BBB, VVD, CDA/CU-SGP, Natuurterreinen, Ongebouwd, JA21 en BVNL (Foto: Bart van Vliet) Lees verder

 • Wisseling van de wacht

  15 maart − Afscheid en Welkom Lees verder

 • Aanpakken gewassenbeschermingsmiddelen nieuwe fase in

  23 januari − Delfland heeft altijd ingezet op een gebiedsgerichte aanpak om te voorkomen dat gewassenbeschermingsmiddelen in de sloten terecht komt. Die aanpak heeft veel opgeleverd, er zijn meer dan 15.000 bedrijven bezocht en de waterkwaliteit is verbeterd. Maar de rek lijkt er uit en de VVD is blij dat we nu een nieuwe fase in gaan: risicogestuurd werken. Lees verder

 • Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

  23 december − Het klimaat verandert: meer droogte en meer hevige regen. Daarom moeten we aanpassingen doen om water langer vast te houden en overlast bij hevige regen te beperken: klimaatadaptatie. Delfland is daar had mee bezig, maar kan niet alles zelf doen. Lees verder

 • Resultaat ledenraadpleging

  29 november − Alle leden van de VVD in Delfland, hebben hun voorkeursopstelling kenbaar kunnen maken voor het Waterschap waarvan ze ingezetene zijn. Lees verder

 • Hogere aanslag door gestegen energiekosten

  29 november − Tijdens de Verenigde Vergadering van 24 november hebben we gesproken over de begroting en de hoogte van de belastingen. Het slechte nieuws is: door de stijgende energiekosten stijgt de waterschapsbelasting en een plan van de VVD om dit bedrag naar beneden te krijgen kreeg niet genoeg steun. Lees verder

 • Peter Ouwendijk voorgedragen als lijsttrekker

  05 oktober − Het bestuur draagt Peter Ouwendijk voor als lijsttrekker en beoogd hoogheemraad. Peter wist bij de vorige verkiezingen met zijn team zetelwinst te boeken als lijsttrekker en brengt de nodige ervaring en dossierkennis met zich mee. Ook wist hij mensen binnen en buiten de VVD de verbinden. Lees verder

 • Fractievoorzitter Willem van Valkenburg treedt af

  01 februari − Per 1 februari verhuist onze fractievoorzitter Willem van Valkenburg naar Sassenheim. Dit betekent dat hij niet meer in het gebied van Delfland woon en dus af zal treden als algemeen bestuurslid van Delfland en fractievoorzitter van de VVD. Lees verder

 • Ambities Recreatief Medegebruik

  17 december − Delfland heeft de ambitie om een visie Recreatief Medegebruik te ontwikkelen. In het gebied van Delfland wordt veel gerecreëerd. Het water en de oevers zijn aantrekkelijke plekken en activiteiten als varen, vissen, zwemmen en schaatsen zijn populair. Water en recreatie hebben een sterke verbinding. Lees verder

 • Beperken en voorkomen wateroverlast

  17 december − De VVD staat voor veiligheid en voor waterkwaliteit. De beleidsnota ‘Beperken en voorkomen wateroverlast’ maakt duidelijk welke zorgplicht Delfland heeft om wateroverlast te voorkomen en waar nodig te beperken. Lees verder

 • Lasten blijven gelijk of gaan omlaag

  16 december − Voor het derde jaar op rij stijgen de tarieven van Delfland niet. De tarieven voor 2022 zijn tijdens de vergadering van 18 november vastgelegd. Fractievoorzitter Willem van Valkenburg: “Goed dat de lasten voor onze inwoners en ondernemer gelijk blijven of zelfs dalen. We komen daarbij steeds dichter bij het landelijk gemiddelde”. Lees verder

 • Helder verantwoorden en sturen op hoofdlijnen

  19 november − De VVD is van mening dat het behalen van de KRW-doelen het meest voortvarend kan worden opgepakt als ze integraal, snel en adequaat en in samenhang worden uitgevoerd. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen: een veerkrachtig Delfland

  18 november − Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de VVD aandacht gevraagd voor een veerkrachtig Delfland. Lees verder

 • Delfland naar een robuuste toekomst

  03 oktober − In de Verenigde Vergadering van 30 september 2021 heeft de VVD samen met zeven andere partijen een motie ingediend waarin we meer aandacht vragen voor de klimaatverandering. Lees verder

 • Actuele peilbesluiten

  03 oktober − De VVD wil de slagvaardigheid van peilbesluiten vergroten door regelmatig te toetsen of de peilbesluiten nog actueel zijn. Lees verder