VVD Algemene Beschouwingen 19 nov 2020

Tijdens de Algemene Beschouwingen staan we stil bij het afgelopen jaar en kijken we vooruit. Het is een moment dat elke partij een stapje achteruit zet en reflecteert. Lees hieronder de tekst die fractievoorzitter Willem van Valkenburg hiervoor uitsprak op 19 november 2020

Let op: de uitgesproken tekst geldt. Kijk hier de bijdrage terug, vanaf 31:22

Voorzitter, ik wil graag beginnen met een persoonlijke beschouwing, iets zeggen over onze samenwerking en daarna duik ik graag met u de inhoud in.

Als ik aan mensen vertel dat ik in het algemeen bestuur zit van het Hoogheemraadschap, dan weet iedereen dat ze hiervoor belasting betalen. Wat zij daarvoor terugkrijgen, weten een stuk minder mensen. Als ik vervolgens vertel over de uitdagingen waar wij voor staan als waterschap, dan is de interesse gewekt:

  • van zo snel mogelijk alle het water het gebied uit naar het vasthouden van water binnen het gebied om droogte te voorkomen;
  • van standaard gemalen naar vispasseerbare gemalen;
  • van tuinen vol met tegels naar planten en gazon zodat je zelf wateroverlast kunt voorkomen;

Er ligt dus nog wel een taak voor ons allemaal: laten zien aan onze belastingbetalers wat zij terugkrijgen voor de belasting die zij betalen.

Voorzitter, onze samenwerking.
Als VV zijn wij nu 1,5 jaar aan het werk in de huidige samenstelling en op basis van het bestuursakkoord. Het akkoord geeft houvast, ook in deze bijzondere tijden.
Een akkoord dat getekend is door alle partijen, wat best bijzonder is. Natuurlijk staan in het akkoord alleen de hoofdlijnen, dus voldoende mogelijkheden om als partij je eigen accenten daarin te zetten. Hoe je dat doet is een zoektocht.
Onze fractie ervaart de samenwerking en die zoektocht als constructief en in goede sfeer, maar het blijft zoeken.

Voorzitter, tijd voor inhoud. Graag vertel ik over onze drie prioriteiten en wat we daarvoor nodig hebben.

Voor de VVD hebben drie dingen de hoogste prioriteit: de veiligheid van onze ingelanden, goed bestuur en investeren in de toekomst. Daarom zullen we ons dit jaar ook weer expliciet richten op doelmatigheid van beleid: levert voorgesteld beleid het maximale op? Of kan het op een andere manier beter en goedkoper? Zo zorgen we voor het grootste resultaat, tegen zo laag mogelijke lasten voor iedereen, dus voor bewoners èn bedrijven.

Om onze drie prioriteiten mogelijk te maken, is een gezonde financiële basis nodig. Dat betekent een juiste balans tussen tarieven, schulden en ambities. Uitgangspunt is een sober en doelmatige uitvoering van werkzaamheden. De VVD vindt de uitdijende begroting dan ook een zorgelijke ontwikkeling. In lijn met het bestuursakkoord roepen we het college dan ook op om een onderzoek te starten naar verdere lastenverlichting voor alle categorieën. Belangrijk hierbij is dat alle partijen in de VV hierbij betrokken worden en ook onze ingelanden. Het is goed om alle ideeën samen te brengen om Delfland betaalbaar te houden zodat we een toekomstbestendig waterschap zijn en blijven.

Voorzitter, dan is er nog een punt dat ik extra aan wil stippen. Veiligheid is een kerntaak. Onze werkzaamheden digitaliseren snel. Tegenwoordig is veiligheid daarom niet alleen de bescherming tegen weersomstandigheden, maar ook de digitale veiligheid van onze processen en systemen. Afgelopen weken zijn er verschillende voorbeelden geweest waaruit blijkt dat vele overheden dit nog niet op orde hebben, zoals de kwetsbaarheden bij de verlichting van de Erasmusbrug tot het waterbeheer bij Waternet. Wij verwachten dat het college hier snel met een voorstel komt om hier prioriteit aan te geven. Ons doel is dan ook om, naar Rijnlands voorbeeld, EC 62443 – gecertificeerd te worden. Dat is de internationale standaard voor cybersecurity binnen de operationele technologie.

Voorzitter, ik sluit af. De VVD blijft zich richten op het heel goed doen van de kerntaken van Delfland en dat tegen zo laag mogelijke lasten voor iedereen, dus voor bewoners én bedrijven.
Sober en doelmatig is het uitgangspunt. Dat is de beste voorbereiding op de onzekere toekomst nu en op lange termijn en dat zijn wij ook verplicht aan onze belastingbetalers.