Helder verantwoorden en sturen op hoofdlijnen

Delfland heeft forse opgaven om de doelen van het bestuursakkoord ‘Iedereen aan de slag voor water’ te realiseren. Tevens hebben we doelen zoals die van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor het behalen van de KRW-doelen van 2022 tot 2027 is er een maatregelenpakket samengesteld en het ontwerp is vastgesteld tijdens de Verenigde Vergadering van 25 juni 2020. De maatregelen zijn onder meer het voorkomen van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen uit glastuinbouw tot aan optimalisatie van beheer en onderhoud. Maar een belangrijk deel bestaat uit investeringen in het watersysteem om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

De VVD is van mening dat het behalen van deze doelen het meest voortvarend kan worden opgepakt als ze integraal, snel en adequaat en in samenhang worden uitgevoerd. Woordvoerder Fadime Örgü: “Het blijkt dat nog niet voor alle beleidsterreinen een eenduidige rapportagelijn is afgesproken tussen de Verenigde Vergadering en het dagelijks bestuur maar er is een goed voorbeeld voor verantwoording beschikbaar, namelijk het projectenoverzicht investeringen Waterkeringen.”

De VVD diende een motie om het projectenoverzicht investeringen Waterkeringen ook toe te passen voor de investeringen van de Kaderrichtlijn Water. Fadime Örgü: “De VVD kiest voor sturen op hoofdlijnen. Wij willen onze controlerende rol goed uitvoeren over de projecten en investeringen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het is mooi dat de meeste partijen voor de motie hebben gestemd en daarmee kiezen voor slagkracht.”