Beperken en voorkomen wateroverlast

De VVD staat voor veiligheid en voor waterkwaliteit. De beleidsnota ‘Beperken en voorkomen wateroverlast’ maakt duidelijk welke zorgplicht Delfland heeft om wateroverlast te voorkomen en waar nodig te beperken.

De eisen die hiervoor gelden zijn voor ons van belang. Hiervoor zijn normen in de provinciale waterverordening opgenomen en Delfland heeft de taak om te voldoen aan deze normen. Door het vasthouden, bergen en afvoeren zorgt Delfland ervoor dat het watersysteem op orde is. Tevens kiest Delfland voor een gebiedsgerichte en marktgerichte benadering en hiermee voor een integrale, gebieds- en samenwerkingsgerichte aanpak van wateroverlast.   

Aanpassingen 

Het college heeft aanpassingen van de beleidsnota ‘Beperken en voorkomen wateroverlast’ voorgelegd om optimaal de Ecokleurenkoers te kunnen toepassen. De Ecokleurenkoers is recent vastgesteld voor het maaionderhoud en watergangen. Fadime Örgü: “Het doel is om het ecologisch functioneren te verbeteren door geoptimaliseerd maaionderhoud mogelijk te maken en de komende jaren gefaseerd in te voeren.” In de Verenigde Vergadering van 16 december stemt een meerderheid in met de aanpassingen van de nota ‘Beperken en voorkomen wateroverlast’.