VVD over de ambitieuze koers voor 2024

De VVD-Hoogheemraad Peter Ouwendijk verantwoordelijke voor financiën, presenteert de ambitieuze koers voor 2024. Deze koers, vastgelegd in de begroting voor het komende jaar, is het resultaat van zorgvuldige keuzes die voortkomen uit ons ambitieuze coalitieakkoord en is gericht op urgente maatschappelijke uitdagingen zoals schoon water, verbetering van de waterkwaliteit en duurzame afvalwaterzuivering.

Dit is de eerste begroting na de recente waterschapsverkiezingen. We kijken vol verwachting uit naar de broodnodige trendbreuk in de verbetering van de waterkwaliteit en zijn tevreden met de aandacht voor het bergen en vasthouden van water, alsmede de toekomstige investeringen in de zuivering van afvalwater.

 

Om adequaat voorbereid te zijn op de uitdagingen van klimaatverandering, zijn concrete uitvoeringen van bestaande beleidsplannen een prioriteit. Nieuw beleid, zoals het integreren van water- en bodembeleid in de inrichting van ons gebied, wordt direct omgezet in actie. We dringen er bij het Hoogheemraadschap op aan om in 2024 onderzoek te doen naar de mogelijkheid van zuiveringsheffing op basis van (drink-) waterverbruik.

 

Het belang van sterke relaties met zowel huidige als toekomstige samenwerkingspartners en inwoners van ons gebied wordt door onze coalitiepartners onderstreept. De komende tijd zal worden ingezet op het versterken en uitbreiden van deze relaties.

 

Focus op schoon water

In 2024 ligt onze prioriteit bij het waarborgen van schoon water, waarbij de uitvoering van eerder vastgesteld beleid wordt geïntensiveerd. Nieuw beleid wordt direct in de praktijk gebracht, zoals het integreren van water en bodem bij de inrichting van ons gebied. Ook zal het komende jaar onderzoek worden gestart naar de mogelijkheid van 'heffen naar het waterspoor', met aandacht voor eventuele beperkingen die hiermee gepaard gaan. We erkennen dat concrete actie cruciaal is om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

 

Financiële uitdagingen

Naast de genoemde maatschappelijke uitdagingen ondervindt het waterschap financiële uitdagingen. Toenemende kosten voor energie en grondstoffen, inflatie en stijgende rente hebben invloed op de tarieven voor de waterschapsbelasting in 2024. Dit vereist niet alleen aandacht voor de huidige maatschappelijke uitdagingen maar ook voor toekomstige investeringen. De inkomsten en uitgaven in de begroting 2024 zijn gebaseerd op gezond financieel beleid dat ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen.