Algemene Beschouwingen 2023

VVD-fractievoorzitter Fadime Örgü bracht tijdens de recente algemene beschouwingen de volgende thema’s ter sprake: samenwerking, organisatie, communicatie, waterveiligheid en duurzaam financieel beleid. Hieronder volgt de tekst uitgesproken tijdens de Algemene Beschouwingen van 30 november 2023.

Voorzitter, tijdens deze algemene beschouwingen willen we graag de nadruk leggen op de thema’s: samenwerking, organisatie, communicatie, waterveiligheid en duurzaam financieel beleid.

 

Samenwerking

Na de verkiezingen van maart en de vorming van een gedreven coalitie, betreedt de VVD vol ambitie een nieuwe fase. Hoewel onze fractie de samenwerking als constructief ervaart, blijven we continue zoeken naar verbeteren. Daarom benadrukken we als VVD het belang van sterke relaties. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de omgeving. Met potentiële samenwerkingspartners en met de inwoners van ons gebied. We vinden het goed dat meer nadruk wordt gelegd op het betrekken van een groter aantal inwoners en het inschakelen van landelijke en regionale netwerken bij de ontwikkelingen binnen Delfland. 

 

Organisatie

Voorzitter, Als VVD hechten we waarde aan een organisatie die open, transparant en inclusief is. Het koesteren van ons huidige personeel staat centraal en we moedigen hen aan om te innoveren en nieuwe wegen te verkennen. Het is belangrijk om onze organisatie weerbaar te maken, zodat onze kerntaken ook in de toekomst geborgd blijven.

 

Communicatie

We streven naar glasheldere communicatie en makkelijk toegankelijke kanalen om informatie over waterbeheer, beleidsbesluiten en lopende projecten te delen. Maar laten we eerlijk zijn, velen weten nog te weinig over de rol die waterschappen spelen in ons dagelijks leven. Om deze kloof te dichten en meer aandacht te vragen voor ons werk, is het tijd om jongere generaties bij te brengen over waterschappen. Dit gaat verder dan alleen voorlichting geven; we moeten kinderen en studenten betrekken. Bijvoorbeeld door het organiseren van debatten over water-gerelateerde kwesties en laat de Jeugd Dijkgraaf een rol spelen hierin. Hiermee kunnen we een brug slaan tussen jongeren en de bestuurlijke kant van waterschappen. Door actieve deelname van kinderen en studenten kunnen we niet alleen hun kennis vergroten, maar ook de nieuwsgierigheid en interesse van hun ouders, families en andere volwassenen wekken.

 

Waterveiligheid

Voorzitter, Waterveiligheid staat hoog in het vaandel van de VVD, met drie kernprioriteiten: de veiligheid van onze ingelanden, goed bestuur en investeringen in de toekomst. Om deze doelen te realiseren, zullen we ons dit jaar opnieuw richten op de doelmatigheid van ons beleid: analyseren of voorgestelde maatregelen het maximale resultaat behalen en focus houden op het zoeken naar goedkopere alternatieven. 

 

Duurzaam en financieel beleid

Voorzitter, Wij kiezen voor een deugdelijke financiële huishouding die ook ruimte biedt aan nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen.

 

Het college presenteert een financieel beleid dat zowel betaalbaar als duurzaam is, gericht op langdurige haalbaarheid. We handhaven een uitvoerbaar en begrijpelijk beleid en blijven erop toezien dat uitgaven zoveel mogelijk beperkt worden. 

 

We staan voor grote investeringen vanwege projecten zoals de nieuwbouw van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI), De Groote Lucht/oftewel Vergulde Hand West, (het terrein aan de overkant) en de aanpassingen aan de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) volgens de Richtlijn Stedelijk Afvalwater wat de waterkwaliteit ten goede zal komen. 

 

Het is van groot belang dat heffingen voor zowel inwoners als bedrijven betaalbaar blijven. Ook wij zien dat als gevolg van schaarste aan personeel en inflatie, de lonen en prijzen stijgen. We begrijpen ook dat de heffingen moeten stijgen vanwege de eerdergenoemde investeringen. Goed dat het college eerst heeft bekeken of deze stijgingen niet anders gedekt kunnen worden.

 

Wij zien dat het college met deze begroting inzet op een duurzaam financieel evenwicht. Dat betekent een gezonde balans tussen (1) huidige en toekomstige opgaven, (2) de ontwikkeling van de lasten voor de belastingplichtigen en (3) de ontwikkeling van de schuldpositie. Het college kijkt verder dan 2024 en verder dan de meerjarenraming of de duur van het coalitieakkoord. Het biedt een doorkijk naar 2040 waaruit blijkt dat aan die gezonde balans, voorwaarde voor financiële duurzaamheid, wordt voldaan. 

 

De begroting voorziet in schuldaflossingen en reserveringen om structureel een toekomstbestendige verhouding tussen schulden en inkomsten te waarborgen. Dit biedt stabiliteit en continuïteit in belastingontwikkelingen. Zoals Ronald Waterman, een autoriteit op het gebied van waterbeheer zegt: “Goede beslissingen wortelen in het verleden en wijzen naar de toekomst”!

 

Dank u voorzitter